Adverge logo

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Algemene voorwaarden: De huidige Algemene Voorwaarden.
  2. Adverge b.v., gevestigd aan de Nieuwe Kazernelaan 2, D86, 6711 JC Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89439937, eveneens te vinden op https://adverge.com/.
  3. Dienst(en): diensten zoals beschreven in de Overeenkomst.
  4. Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.
  5. Intellectuele eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten (waaronder natuurlijk de auteursrechten op software), databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, evenals rechten op knowhow.
  6. Offerte: een schriftelijk aanbod van Adverge b.v..
  7. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met Adverge b.v. een Overeenkomst heeft gesloten.
  8. Oplevering: vindt plaats na goedkeuring van de Opdrachtgever, nadat de Opdrachtgever het werk in gebruik heeft genomen, of door kennisgeving aan de Opdrachtgever, waarna binnen 7 dagen na kennisgeving geen reactie van de Opdrachtgever is ontvangen.
  9. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Adverge b.v. zijn Diensten verleent aan Opdrachtgever, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken.
  10. Partij(en): Adverge b.v. en de Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.
  11. Vertrouwelijke informatie: niet-openbare informatie met betrekking tot een partij en informatie waarvan een partij aangeeft dat deze vertrouwelijk is of die, gezien de aard van de informatie of de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk moet worden behandeld.
  12. Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen of die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.
  13. Zakelijke Klant: de Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie.

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling ter voorbereiding, totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle latere Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Adverge b.v., indien Opdrachtgever de gelding daarvan in eerdere Overeenkomsten met Adverge b.v. heeft aanvaard.
  2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet zijn opgenomen in, de Algemene Voorwaarden zijn slechts op de Overeenkomst van toepassing voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
  4. In het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden specifieke product-, promotie- of servicevoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden eveneens van toepassing.

Artikel 3. Sluiting van de overeenkomst

 1. Alle Offertes en andere aanbiedingen van Adverge b.v. zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig.
  2. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Klant van het aanbod van Adverge b.v. en het voldoen aan de daarbij door Adverge b.v. gestelde voorwaarden.
  3. Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn aanvaard indien de Overeenkomst zonder bezwaren wordt uitgevoerd. Het aanbod kan mondeling of schriftelijk worden aanvaard.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Adverge b.v. vangt de uitvoering aan na het sluiten van de Overeenkomst, op de datum of het tijdstip zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien geen datum van uitvoering is overeengekomen, vangt Adverge b.v. onmiddellijk aan met de uitvoering van de Overeenkomst.
  2. Indien levering niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal Adverge b.v. Opdrachtgever hiervan in kennis stellen. Zakelijke Klant wordt geacht akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum.
  3. Opdrachtgever erkent dat hij niet bevoegd is om opdracht te geven tot het verrichten van de Diensten door Adverge b.v. ter uitvoering van de Overeenkomst.
  4. De Klant zal al datgene doen en nalaten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Adverge b.v. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Adverge b.v. worden verstrekt.
  5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Adverge b.v. het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op de werkzaamheden die in het kader van de Overeenkomst door derden worden uitgevoerd. Deze derden zijn niet gemachtigd om de klant te vertegenwoordigen.
  6. Adverge b.v. is niet verplicht werkzaamheden te laten verrichten door derden die door Opdrachtgever zijn aangewezen. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor zaken die ter uitvoering van de Overeenkomst door of namens de Opdrachtgever zijn voorgeschreven, dan wel door een door de Opdrachtgever aangewezen toeleverancier zijn of zouden worden geleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan.

Artikel 5. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. De duur van de overeenkomst wordt vastgelegd in de overeenkomst. Als er geen duur is opgenomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van 3 maanden. De overeenkomst wordt altijd stilzwijgend met een maand verlengd tot het moment van ontslag.
  2. Zakelijke Klant kan de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
  3. In geval van annulering zal de Klant het volledige resterende bedrag moeten betalen. De bedragen blijven verschuldigd na beëindiging van de Overeenkomst en zijn onmiddellijk opeisbaar vanaf de datum van beëindiging.
  4. Adverge b.v. kan de Overeenkomst te allen tijde opschorten of beëindigen indien:

o De Klant in gebreke is met betrekking tot een wezenlijke verplichting;

o Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard

o Opdrachtgever is surseance van betaling verleend;

o Het bedrijf van Opdrachtgever is ontbonden of geliquideerd.

 1. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en gelden voor de Klant en zijn rechtsopvolgers.

Artikel 6. Prijs en betaling

 1. Opdrachtgever zal aan Adverge b.v. het in de Overeenkomst genoemde bedrag betalen. Alle door Adverge b.v. genoemde prijzen zijn in euro’s.
  2. Alle door Adverge b.v. genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
  3. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
  4. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, is Adverge b.v. gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen, ook nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen.
  5. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Adverge b.v. Opdrachtgever op de hoogte stellen van de betalingsachterstand. Na kennisgeving van de betalingsachterstand zal Adverge b.v. Opdrachtgever een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
  6. Bij niet tijdige betaling is de Klant naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
  7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de opdrachtnemer de werkzaamheden voor een volgende maand of andere vervolgwerkzaamheden met onmiddellijke ingang opschorten totdat alle openstaande facturen zijn voldaan.
  8. Adverge b.v. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Adverge b.v. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
  9. Opdrachtnemer is gerechtigd de tarieven eenmaal per jaar te herzien. Een tariefswijziging wordt altijd uiterlijk twee maanden voor de wijziging aan de Klant doorgegeven.

Artikel 7. Behoud van titel.

Indien en voor zover de Overeenkomst voorziet in enige eigendomsoverdracht of overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten van Adverge b.v. aan Opdrachtgever, blijven alle geleverde goederen eigendom van Adverge b.v. zolang Adverge b.v. geen volledige betaling van het ter zake overeengekomen bedrag heeft ontvangen.

Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever.

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die zij noodzakelijk acht voor het uitvoeren van de Overeenkomst tijdig aan Adverge b.v. worden verstrekt. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan.
  2. Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, draagt de Opdrachtgever tijdig zorg voor de vrije beschikking over en de vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waar de werkzaamheden worden verricht. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Adverge b.v. kosteloos gebruik kan maken van een geschikte ruimte en eventueel benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, telecom of rioolaansluiting.
  3. Opdrachtgever verleent opdrachtnemer alle autorisaties die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren, waaronder autorisaties om accounts aan te maken bij zoekmachines en Social Media platforms.
  4. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
  5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Opdrachtnemer gedurende de Overeenkomst een derde opdracht te geven tot het verrichten van werkzaamheden die identiek zijn aan de werkzaamheden die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever verricht.
  6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omstandigheden die de uitvoering van het werk verhinderen of belemmeren.
  7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor vergoeding van gemaakte reclame- en communicatiekosten.
  8. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de door hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens, teksten, afbeeldingen of andere informatie.
  9. Teksten, afbeeldingen of andere gegevens die door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever zijn samengesteld, worden geacht door Opdrachtgever te zijn gecontroleerd en geaccepteerd, tenzij gewenste wijzigingen binnen een termijn van veertien (14) dagen na bekendmaking langs elektronische weg schriftelijk zijn medegedeeld.
  10. Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan Opdrachtnemer geleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten.
  11. Klant is op de hoogte van het beleid van derden – waaronder Google, Microsoft, Facebook en LinkedIn – en is verantwoordelijk voor de gevolgen van eventuele schendingen van dit beleid.

Artikel 9. Extra werk

 1. Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van de Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat een andere uitvoering noodzakelijk is door welke omstandigheden dan ook, worden beschouwd als meerwerk wanneer daaraan meerkosten zijn verbonden. Meerwerk is onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden.
  2. Als er meerwerk is uitgevoerd op verzoek of met toestemming van de Klant, wordt het meerwerk vergoed door de Klant. Adverge b.v. kan weigeren aan een dergelijk verzoek te voldoen of in onderhandeling treden.
  3. De Klant aanvaardt dat meerwerk een vertraging kan veroorzaken in de Voltooiing van Diensten, zelfs als een tijdstip van Voltooiing is overeengekomen. De klant heeft geen recht op compensatie voor deze vertraging.
  4. Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, levert dit voor Opdrachtgever geen grond op voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.
  5. Kostenverhogende omstandigheden die niet aan Adverge b.v. kunnen worden toegerekend, worden als meerwerk verrekend. Adverge b.v. zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 10. Levering en levertijd.

 1. Door Adverge b.v. opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
  2. Adverge b.v. behoudt zich het recht voor om, indien mogelijk, de benodigde goederen en apparatuur bij Opdrachtgever te laten bezorgen. De gereedstaande apparatuur en goederen kunnen voor rekening en risico van de Klant worden opgeslagen.
  3. Adverge b.v. blijft eigenaar van alle Producten totdat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Adverge b.v. heeft voldaan, inclusief eventuele bedragen die wegens verzuim verschuldigd zijn.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten.

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder alle afbeeldingen, tekeningen, (technische) beschrijvingen en adviezen die Adverge b.v. aan Opdrachtgever verstrekt, berusten bij Adverge b.v..
  2. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Adverge b.v. en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van de in het vorige lid bedoelde zaken. De Klant erkent en aanvaardt dat elk ongeoorloofd gebruik of elke ongeoorloofde handeling een inbreuk vormt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

Artikel 12. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken vertrouwelijk behandelen indien deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden aangemerkt, of indien deze informatie door een van de Partijen uitdrukkelijk als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting ook op aan hun Werknemers en aan derden die door hen zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de Overeenkomst.
  2. De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan, ook na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en zolang de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
  3. Bij overtreding van de bepalingen van dit artikel verbeurt de Klant een direct opeisbare boete van € 5.000,00, onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Dit artikel is alleen van toepassing op zakelijke klanten.
  2. De beperkingen van de aansprakelijkheid onder deze Overeenkomst gelden behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Adverge b.v..
  3. Adverge b.v. zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorg uit te voeren. Adverge b.v. kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van de geleverde goederen. De Klant is daarom verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.
  4. Oplevering van de Overeenkomst ontslaat Adverge b.v. van iedere aansprakelijkheid voor gebreken die Opdrachtgever ten tijde van de Oplevering reeds had ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
  5. De totale aansprakelijkheid van Adverge b.v. voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel als gevolg van onrechtmatig handelen van Adverge b.v., haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, is per gebeurtenis of een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de in de Overeenkomst bedongen prijs (inclusief BTW), met een maximum van € 5.000,-.
  6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Adverge b.v. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
  7. Aansprakelijkheid van Adverge b.v. jegens Opdrachtgever voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade wegens het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Adverge b.v. gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt, is uitgesloten.
  8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen één (1) maand na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Adverge b.v. meldt.
  9. De aansprakelijkheid van Adverge b.v. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Adverge b.v. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Adverge b.v. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Adverge b.v. in staat is adequaat te reageren.
  10. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen en stelt opdrachtnemer schadeloos voor alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende financiële gevolgen.
  11. Adverge b.v. kan niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien Adverge b.v. daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Adverge b.v. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
  12. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen in de openbare infrastructuur, gebreken in zaken, apparatuur of software of ander bronmateriaal waarvan het gebruik door de Klant is voorgeschreven, onbeschikbaarheid van Medewerkers, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en onlusten.
  13. Indien een overmachtsituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben de Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen blijven.
  14. Opdrachtnemer biedt geen enkele garantie met betrekking tot de in het kader van de Opdracht geleverde of te leveren prestaties, informatie, adviezen en/of diensten.
  15. De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens en documenten. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade (mede) veroorzaakt doordat de door opdrachtgever verstrekte gegevens, bescheiden en detailontwerpen onjuist, onvolledig, misleidend en/of in strijd met de wet zijn. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken dienaangaande.

Artikel 14. Specifieke bepalingen onlinereclame

 1. Voor de aangeboden diensten, waaronder Google Ads, Microsoft Ads en Social Media Advertising-platforms, geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen de Werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat het Werk altijd het door Opdrachtgever gewenste resultaat zal opleveren.
  2. Aanbieder is niet aansprakelijk voor acties die het gevolg zijn van werkzaamheden uitgevoerd door derden, hierbij specifiek verwijzend naar Google, Facebook en Microsoft.
  3. Advertentiekosten voor online adverteren worden rechtstreeks aan derden betaald, tenzij anders overeengekomen, met speciale verwijzing naar Google, Microsoft en Facebook.
  4. Klant moet altijd zorgen voor betaling van facturen van Google (of andere advertentieplatforms). In geen geval zal Opdrachtnemer deze voorschieten of anderszins betalingen verrichten aan derden voor of namens Opdrachtgever.
  5. De partijen spreken van tevoren af binnen hoeveel uur het werk zal worden uitgevoerd. Als het werk gedurende de looptijd van de overeenkomst niet binnen het overeengekomen aantal uren kan worden uitgevoerd en er sprake is van structureel meerwerk, maken partijen opnieuw afspraken over het aantal uren.
  6. De overeengekomen maandelijks terugkerende uren kunnen niet worden opgepot. Als de opdrachtnemer de uren niet kan maken of de overeengekomen werkzaamheden niet kan uitvoeren, vervallen deze aan het begin van de nieuwe kalendermaand.
  7. Als het media- of reclamebudget gedurende de overeenkomst aanzienlijk verandert, kan dit van invloed zijn op het aantal uren dat moet worden besteed om het budget goed te besteden en het account te beheren in overeenstemming met de overeenkomst.
  8. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet naleven door Opdrachtgever van voorschriften en richtlijnen van zoekmachines, social media platforms en/of andere bedrijven of instanties.
  9. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het beleid van zoekmachines of Social Media platforms of de handhaving van dit beleid.
  10. Het is mogelijk dat Octrooibureau Novopatent tijdelijk niet in staat is om werkzaamheden uit te voeren vanwege onderhoud of update van een systeem, website of software. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor een dergelijke tijdelijke onderbreking.
  11. Indien de opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door de opdrachtnemer geleverde werk, sluit de opdrachtnemer iedere aansprakelijkheid uit.
  12. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij neemt, al dan niet naar aanleiding van een advies van Opdrachtnemer.
  13. Opdrachtnemer kan door opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat van de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van opdrachtgever.
  14. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met gebruikmaking van telecommunicatiefaciliteiten.

Artikel 15. Andere

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd aan derden, onder meer via haar website en Social Media, bekend te maken wie haar Opdrachtgevers zijn, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Hieronder vallen alle commerciële uitingen, zoals advertenties.
  2. Opdrachtnemer is gerechtigd resultaten anoniem en uitgedrukt in percentages te delen met derden en in commerciële uitingen.
  3. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden dienen steeds zo spoedig mogelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld, zodat eventuele gebreken zo spoedig mogelijk kunnen worden hersteld. Klachten schorten de betalingsverplichtingen niet op.

Artikel 16. Wijziging van algemene voorwaarden

 1. Adverge b.v. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
  2. Wijzigingen worden bekend gemaakt via https://adverge.com/, per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Adverge b.v. kan aantonen dat de bekendmaking aan Opdrachtgever is verzonden. Niet-substantiële wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen op elk moment worden doorgevoerd en hoeven niet te worden gemeld.

Artikel 17. Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Adverge b.v. gevestigd is.
  3. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan communicatie per e-mail en fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
  4. Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden. De partijen zullen in dat geval (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging vaststellen, die zoveel als juridisch mogelijk is de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte zal geven.
  5. Adverge b.v. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die Adverge b.v. of de bedrijfsactiviteiten van Adverge b.v. overneemt.

Naam: Adverge b.v.

Adres: Nieuwe Kazernelaan 2, D86, 6711 JC Ede

E-mail: info@adverge.nl